Stævner i Esbjerg Svømmeklub

 

På denne side kan du blive lidt klogere på hvilke stævner vi deltager i, og alt praktikken bag ved, både når vi afholder stævner og tager afsted til udenbys stævner. 

 

Stævnekalender

Foreløbig stævnekalender for efteråret 2023 og foråret 2024 kan ses herunder. Vær obs. på at den ikke er endelig og at den kan ændres løbende.

https://esbjergsk.dk/zakobo/upload/filemanager/Staevne_kalender_2023-2024_11-03-24.xlsx

 

Kravtider til mesterskaber

Du kan finde kravtiderne til nationale mesterskaberne her: Nationale kravtider | Dansk Svømmeunion (svoem.org)

Du kan finde udtagelseskriterier til internationale mesterskaber her: Internationale mesterskaber | Dansk Svømmeunion (svoem.org)  

 

Deltagergebyr ved stævner 

Til hvert stævne vil der være egenbetaling, med undtagelse af enkelte hjemmestævner. Derudover bidrager klubben også med et beløb, så vi kan holde egenbetalingen så lav som muligt. 

Egenbetalingen til stævner dækker typisk; Kørsel, løbstilmeldinger, overnatning og forplejning, frugtkurv.

 

Deltager betaling til udvalgte stævner og stævnetyper kan du se herunder 

1 dagsstævner i EsbjerG 50-100 kr.
DM stævner i Esbjerg    150-200 kr.
Stævne i Esbjerg m. forplejning  65 kr. pr. måltid
Weekend i Vest - 2 overnat.    800-900 kr. 
Vest mesterskab - 2 overnat.    800-1200 kr.
Weekend i Øst - 2 overnat.  800-1200 kr. 
DÅM kortbane         1200-1500 kr. 
Danish Open (5 dage)    1200-1500 kr.  
DMH (2 dage)    800-1200 kr. 
DM 4 dage    1200-1500 kr.
Andet CUP og INVITATIONSTÆVNE Sær pris

*Ovenstående priser er kun estimeret priser, disse kan variere og ændres løbende alt efter hvilke omstændigheder der er ved det enkelte stævne, som f. eks kørsel.             

 

Deltagerbetaling ved stævner, frugtordning og kørselsordning

 

Deltagerbetalingen kan aldrig overstige den faktiske deltagerpris til startgebyr, overnatning og forplejning. Deltagerbetalingen opkræves via vores eventsystem i klub-modul, hvor man via en invitation man får på mail skal tilmelde og betale til det enkelte stævne.

 

Regler vedr. betaling og evt. refusion

Ved tilmelding til en aktivitet skal der ske deltagerbetaling for denne aktivitet senest på det tidspunkt som meddeles fra trænerne/holdlederen.

Ved for sent tilmelding er man som udgangspunkt ikke berigtiget til at deltage i den pågældende aktivitet (der tilmeldes kun ud fra betalte deltagere pr. sidste rettidig betalingsdato).

Hvis man efter sidste tilmeldingsfrist anmoder om at få penge retur (sygdom/afbud) sker dette efter følgende regler:

         * Der refunderes kun beløb som direkte kan føres tilbage til den enkelte deltager og som ikke medfører en merudgift for klubben eller andre deltagere (f.eks. kørsel & frugtkurv).

         * Beløb som på tidspunktet for afbuddet er betalt til stævnearrangerer/unionen (startpenge, overnatning og forplejning) må betragtes som tabt.

    

Frugtordning for konkurrence afdelingen

Til alle udenbys stævner af mere end 1 dags varighed, opkræves der 15 kr. pr. dag pr. svømmer, som går til indkøb til frugtkurv. De 15 kr. pr. dag pr. svømmer er inkluderet i egenbetalingen til det enkelte stævne.

Det er tanken at frugtordningen skal løbe rundt i sig selv og derfor skal det opkrævede beløb matche den faktiske udgift til frugtordningen.

I situationer hvor særordninger af praktiske årsager kan komme på tale, vil disse blive annonceret via opkrævningen i Klubmodul.

 

Kørselsordning for konkurrence afdelingen

Alle svømmere vil i forbindelse med udenbys stævner, der ligger mere end 50 km fra Esbjerg, blive opkrævet 40 øre pr. kilometer for den afstand, der er til et givent stævne og retur igen. Alle distancer udregnes med Google Maps - korteste rute!

Beløbet hertil er inkluderet i egenbetalingen til det enkelte stævne. Der kan i nogle tilfælde være større udgifter og derfor en højere egenbetaling, såfremt vi eksempelvis er nødsaget til at leje en bus eller en minibus til transport. 

Alle svømmere/forældre der kører til et givent stævne får efterfølgende "udbetalt" 1,40 kr. pr. kilometer for samme antal kilometer, der er opkrævet forud for stævnet. Beløbet vil dog - for at lette administrationen - ikke blive udbetalt men indsat på den pågældende svømmers svømmerkonto. Hvem der ar kørt til et stævne skal indsendes af træneren eller holdlederen der er ansvarlig for stævnet, men den pågældende forældre må også gerne selv være opmærksom på om pengene kommer ind på svømmerkontoen, da forglemmelser kan ske. 

Resultatet er, at ALLE dem der kører får et provenu på 1 kr. pr. kørt kilometer, og der skal ikke afleveres kørselsbilag.

Bropenge bliver – mod aflevering af kvittering – refunderet ved indsættelse på eventkontoen i Klubmodul.

 

Betingelser for at modtage kørepenge

Kun de biler der af trænere eller holdledere er blevet bedt om at køre med svømmere, får udbetalt kørepenge.

Kører man af interesse til et stævne, hvor man evt. tager sit eget barn med ud eller hjem, udløser det ingen kørepenge og ej heller besparelser på betalingen.

      - "Frivillig" kørsel - forstået som kørsel udenfor fælleskørslen - af sit eget barn begge veje til ét stævne fritager kun for betaling, hvis der gives besked herom senest 3 dage efter invitationen er sendt ud fra medlemskontoen.

      - Er stævnet af max. 1 dags varighed, og har man sagt ja til at køre begge veje, kan man kun få kørepenge én gang, selvom man kører hjem under stævnet.

      - Er det et weekend-stævne, hvor man både skal hente og bringe, men naturligt kører hjem fordi man evt. ikke har funktioner ved stævnet udover kørslen, udbetales dobbelt.

Det er tanken at kørselsordningen skal løbe rundt i sig selv og målet er derfor at udgifter og indtægter i forbindelse med kørselsordningen set hen over sæsonen skal balancere.

 

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til

 

Klubchef, Mikkel Møller

E-mail: klubchef@esbjergsk.dk