Klubværdier

I Esbjerg Svømmeklub har vi i løbet af 2022 arbejdet målrettet med at nedskrive nogle tydelige, let forståelige og meningsfyldte værdier, som strategisk skal bidrage til at vi i fremtiden får succes som klub på alle parametre. 

 

Resultatet af dette er følgende 3 kerneværdier som skal være vores DNA

1. Vi udvikler fællesskabet

2. Vi værdsætter den enkelte

3. Vi prioriterer langsigtet udvikling

 

Nedenfor kan du se et skema som tager udgangspunkt i de 3 værdier, hvor der til hver værdi er opsat en række forventninger til ledelsen, trænerne, svømmerne og systemet værende klubben. 

Til hver kategori har vi opsat en række tiltag, som skal sikre at vi kommer i mål med implementeringen af vores værdier. Succeskriteriet for at vi lykkedes med implementeringen af vores værdier, er at de forskellige parter er bevidste om hvilke tiltag der skal sættes i værk og efterleves i hverdagen. Lykkedes vi med dette, vil vi få succes med at skabe et attraktivt, sundt og udviklende talentudviklings -og elitemiljø i Esbjerg Svømmeklub.

 

Kulturtræk (Værdi)

Forventninger til ledelsen

Forventninger til trænere

Forventninger til svømmere

Forventninger til systemet

Vi udvikler fællesskabet

 

 

 • Skabe sociale rammer for trænere (fx Rundstykkemøde) Online møder?
 • Systematisere arrangementer/stævner (årshjul)
 • Opkvalificering af medarbejdere
 • Deltage i sociale aktiviteter/arrangementer
 • Danne rammer for fællestræning og være træner på tværs af hold
 • Innovativ i samspillet mellem fællesskab og træning (ideer?)
 • Aktiv deltagende i sociale arrangementer
 • Åbne for at deltage i fællesskabet
 • Sætte fællesskabet højere end sig selv – i nogle tilfælde
 • Gode rollemodeller
 • Økonomi
 • Afsætte en pulje til tiltag
 • Stille faciliteter og udstyr til rådighed for fællesskabet
 • Klubhus opdateres med f. eks brætspil

Vi værdsætter den enkelte

 • Give sig tid til at nå rundt til alle involveret
 • Skal være åbne og lytte
 • Individuelle udviklingsplaner mindst 1 gang om året, samtaler, målsætninger
 • Sparring til daglige udfordringer
 • Skal være eksperimenterende
 • tilbyde individuel træning efter behov
 • Skal kunne udfordre den enkelte – for den enkeltes skyld
 • Skal være åben og modtagelig for feedback
 • Respektere hinandens behov og forskelligheder
 • Lytte til hinanden og inkludér hinanden i fællesskabet.
 • Man bakker hinanden op, både til træning og stævner
 • Viden og uddannelse ift. pædagogik og psykologi à økonomi til tiltag
 • Tydelige krav og forventninger til det enkelte hold
 • Fremhævelse af frivillighed

 

Vi prioriterer langsigtet udvikling

 • Klar og tydelig langsigtet strategi
 • Kommunikation på sociale medier; fokus på proces fremfor kun medaljer
 • Relevant uddannelse efter behov à alternative uddannelser
 • Procesorienteret før resultatorienteret
 • Plan for dual career for atleter
 • Individuelle og/eller fælles målsætninger
 • Eksperimentere med ny inspiration (Besøge andre trænere/klubber)
 • Skal kunne sætte mål for sig selv
 • Skal være åben for nye metoder
 • Skal være nysgerrig og turde stille spørgsmål
 • Turde udfordre hinanden
 • Turde at eksperimentere med nye tiltag og metoder med fare for også at fejle
 • Økonomi
 • Skabe balance for den enkelte ift. arbejde, uddannelse og svømning.